Skip to main content

Általános szerződési feltételek

A  PODOSAN Kereskedelmi  Kft     (a továbbiakban  Podosan Kft)

1016  Budapest   Zsolt utca 4.  Tel.:  06 30 219 0 100 E-mail: rendeles@ozonsteri.hu
Bankszámla: OTP 11701004-21067642-00000000, Adószám:   24980195 2 41, Cégjegyzékszám:   01-09 – 192758,
Vezetve a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál

Általános   szerzödési    feltételek      (a továbbiakban: ÁSZF)

Az  ÀSZF hatálya, alkalmazása:

A jelen ÀSZF rendelkezéseit kell alkalmazni és figyelembe venni minden olyan szerzödéses ügyletnél, amely a PODOSAN Kft mint eladó, szállító, valamint valamely elsösorban elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevö vásárló  /  megrendelö között jön létre.

telephelyen is történik értékesítés, mely lebonyolítására értelemszerüen  vonatkoznak a PODOSAN Kft  ÀSZF feltételei.

Ezen ÀFSZ alapja a 2001 évi CVIII. Törvény („Ektv.“)

A jelen ÁSZF minden, a PODOSAN Kft által megkötésre kerülö adásvételi és szállítási szerzödésnek részét képezi. A megrendelö / vevö  külön szerzödésben, vagy egyéb módon szóban / írásban nem köteles arról nyilatkozni, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezö érvényünek elismerte. A PODOSAN Kft  nem köteles arról meggyözödni, hogy a megrendelö / vevö ezen ASZF –t  elolvasta, megismerte-e.

A vételár megjelölése.

A weboldalon megjelenö vételár megváltoztatásának jogát fenntartjuk, akként, hogy a vételár módosítása a weboldalon történö változtatással azonnali hatállyal életbe lép. Webárúházunkban a terméknek az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételára van feltüntetve.

A Podosan Kft  és a vevö / megrendelö  közötti szerzödés létrejötte:

1) A vevö / megrendelö a PODOSAN Kft  felé írásban (a honlapon megadott megrendelö szelvényen online) juttatja el a vásárlási igényét tartalmazó megrendelést. A megrendelésnek  tartalmaznia kell a megrendelö neve mellett az  áru  megnevezését, valamint az igényelt mennyiséget, továbbá azt, hogy a vevö mikor és hová (pontos postai cím)  kívánja  az árut küldetni.

2) A szerzödés akkor jön létre, amikor a PODOSAN Kft  az online  megrendelést regisztrálja és azt elektronikus úton a megrendelönek visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelést követöen 72 órán belül nem történik meg (munkanapokat számítva), úgy a megrendelö a megrendeléstöl eltekinthet.

3) Amennyiben a vevö  személyesen kívánja az árút elvinni, úgy elözetes megrendelésre nincs szükség. A vételár kifizetése készpénzben a helyszínen történik.

4) A PODOSAN Kft  raktárának a címe:       1016 Budapest, Zsolt u. 4. sz.

Teljesítés, az áru átadása és átvétele:

A PODOSAN Kft  a megrendelést követöen minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az árú a szerzödésben meghatározott feltételeknek és a www.ozonsteri.hu honlapon leírtaknak, valamint a  magyar szabványoknak megfeleljen.

1) A vásárló / megrendelö részéröl az áru  minöségi ellenörzése a áruátvétel helyén történik.

2) Amennyiben a vásárló / megrendelö  hiányosságot, vagy minöségi hibát észlel, úgy azt az átvételnél vagy közvetlenül utána haladéktalanul jeleznie kell a PODOSAN Kft felé.

Amennyiben az  áru vonatkozásában a késöbbiekben észlel a vevö / megrendelö minöségi hibát, úgy azt  a felfedezését követöen haladéktalanul írásban kell közölnie a PODOSAN Kft -vel. Lehetövé kell tennie a PODOSAN Kft  részére, hogy a  hivatkozott minöségi hibát  ellenörizze, ennek érdekében a minöségi hiba jelzésekor el kell juttatnia a hibás illetve kifogásolt árút a PODOSAN Kft budapesti címére személyesen vagy postán. A portót a vevö / megrendelö fizeti. Annak megtérítése akkor lehetséges, ha a meghibásodásért a PODOSAN Kft felelös.

A vevö / negrendelö minöségi kifogás elöterjesztésére legkésöbb az áru átvételétöl számított    három munkanapon belül jogosult.

A PODOSAN Kft  az általa szállított áruk vonatkozásában 1 év szavatosságot, jótállást vállal.

3) Az áru vevö / megrendelö részére történö átadásával egyidejüleg a termék vonatkozásában az örzési, állagmegóvási felelösség átszáll a megrendelöre, vevöre. Ugyancsak a vevöre / megrendelöre száll át a megrendelt áru vonatkozásában a kárveszély viselési kötelezettség, amikor a megrendelt árut a vevö / megrendelö a megrendelésén elöre jelzett idöpontban nem veszi át a PODOSAN Kft-töl.

Amennyiben a vételár átutalása megtörtént a vevö / megrendelö részéröl és az árút bármely okból a vevö / megrendelö nem veszi át, a PODOSAN Kft  a vételárat nem köteles visszatéríteni.

4) Szállítási határidö: A beérkezett megrendeléstöl számított 10 munkanapon belül kerül postázásra az árú. A postai szállítás idejére a PODOSAN Kft-nek nincs befolyása, erre felelösséget nem vállal. A szállítás költségét a vásárló / megrendelö fizeti mely Magyarország területén átalány-ár és a mindenkori vételárral együtt elöre fizetendö. Aktuális összege a weboldalon kerül feltüntetésre. Külföldre szállítás esetén bármely uniós országba a belföldi postaköltség duplája fizetendö.

5) Àraink tartalmazzák a csomagolás költségeit.

Fizetési feltételek, biztosítékok.

1) A megrendelés a  vevö / megrendelö számára kötelelzö érvényü, de az árú csak akkor kerül kiszállításra, ha a vételár megjelenik a PODOSAN Kft bankszámláján vagy a telephelyen kifizeti vevő a vételárat, vagy a fizetés utánvéttel történik.

2) Ha a megrendelést nem követi 5 munkanapon belül a vételár átutalása,   a vevö / megrendelö 20% késedelmi kamatot tartozik a PODOSAN Kft   részére megfizetni. 30 napot meghaladó fizetési
késedelem esetén a PODOSAN Kft  jogosult eldönteni, hogy bírósági úton behajtja-e a vételárat.

3) A vevö / megrendelö a PODOSAN Kft  felé fennálló tartozását más részére nem jogosult átadni, kizárólagosan a PODOSAN Kft elözetes írásbeli jóváhagyása alapján. A PODOSAN Kft  jogosult arra, hogy a vevövel / megrendelövel szemben fennálló követelését 3. természetes vagy  jogi személyre engedményezze. Az ilyen engedményezésröl a PODOSAN Kft írásban értesíti a vevöt / megrendelöt.

4) A vevö / megrendelö nem jogosult a PODOSAN Kft  által felé áruvásárlással kapcsolatosan kiállított számlakövetelésbe semmilyen összeget beszámítani, a PODOSAN Kft-vel   történö elözetes írásbeli megállapodás nélkül.

Egyéb rendelkezések:

1) A PODOSAN Kft  és a vevö / megrendelö közötti vitás kérdéseket a felek elsösorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek keretében a felek egyezségi tárgyalást kell tartsanak, az ott elhangzottakról jegyzökönyvet kell felvenni, amely jegyzökönyvet mindkét fél képviselöje aláír. Ezen tárgyalás helye kizárólag  a PODOSAN Kft  székhelye.

2) Amennyiben az egyeztetö tárgyalás során a felek vitás kérdése nem kerülne feloldásra, úgy az esetleges bírósági eljárásra vonatkozóan a felek ezennel hatásköri elöírásoktól  függöen kikötik a  Fövárosi Bíróságok kizárólagos illetékességét.

3) Az ÁSZF-ben és a felek között írásban létrejött esetleges egyedi szerzödésekben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt  Budapesten, 2020  július 29.-én